Samar in momint - 21 april 2018

Zaterdag 21 april 2018 tijdens de Waddenwandeltocht

21 04 2018

Samar in momint - 1 mei 2017

Maandag 1 mei 2017 

 Foto genomen door Akkelien van der Weg

Samar in momint - 24 september 2016

24 september 2016 - Bewoners Gerbrandastrjitte drinken gezamelijk koffie op burendag

24-09-2016

 

Samar in momint - 24 augustus 2016

24 augustus 2016 om 16:30 - Bliid nijs by de redaksje!!

24-08-2016

 

Samar in momint - 5 jannewaris 2016

5 jannewaris 2016 om 11:13 - Izel yn Ferwert

05-01-2016

Lykas de hiele provinsje leit Ferwert ek hast plat troch de izel.