Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Hegebuorren 14

It Doktershûs

Huisnummer in de eerste dorpsnummering: 137
Kadastraal nummer in 1832:  A 501 huis en erf

Foto van de Hegebuorren 14 anno 2023

In het jaar 1718 was de naaste buurman, de brouwer Jasper Tjisses eigenaar van dit huis.

Midden achttiende eeuw is het huis in eigendom geweest bij een zekere Philippus Meinderts. Later (1768) is Trijntje Philippus eigenaresse.

Eind achttiende eeuw hadden Otte Meinderts en Tjitske Fransen Papma het in eigendom, verhuurden het en gebruikten het later zelf. Otte Meinderts was winkelier in het hiervoor genoemde naastgelegen huis en zal in dit huis nr. 137 gewoond hebben.

Begin negentiende eeuw is de chirurgijn Ulbe Noordenbosch eigenaar. Jacob Frederik Gillis zoon van de Blijaer heel- en vroedmeester Frederik Gillis, is hem als vroedmeester opgevolgd. Hij woonde recht tegenover de andere heel- en vroedmeester Rienk Jans van der Leij. 

Ferwerd had dus toen twee heel- en vroedmeesters

Later woonde in nr 137 de Ferwerder “agent van policie”, Gerben Aedes Broekens en de belastingontvanger Wiesenhahn. Aan het einde van de negentiende eeuw is het een tijd eigendom van de Ferwerder landbouwer Rintje Dirks Hartmans die er met zijn vrouw Boukje Scheltes Bouma woonde. Ook verhuurde Hartmans later het huis.

In het jaar 1902 wordt het weer een doktershûs want de gemeentelijk geneesheer Gerrit H. Geel kwam hier te wonen. Genoemd kan nog worden dat Dokter Geel de tweede persoon was in Ferwerd die een auto aanschafte. Het kenteken was B -1206 en het jaar van afgifte was 1914. De eerste die in Ferwerd een auto aanschafte was de dierenartsarts Rienk Johannes Feddema.

Van der Leij overleed in het jaar 1846 en Gillis in 1847. Voor deze heren kwamen in de plaats de geneeskundigen Sibrand Petrus Martens en Wilhelm Bonno Adolf Thoden van Velzen. De eerste vestigde zich in het huis hiernaast nr 138 (Folkertsmahuis) en noemde zich genees- en heelmeester. Hij kon dit huis niet betrekken want de weduwe Gillis bleef hier wonen en begon een kruidenierswinkeltje.

Enkele huizen verder vestigde zich de genees- en verloskundige Thoden van Velzen naast zijn broer de predikant Thoden van Velzen. (zie Hegebuorren 2)

Gerrit Herman Geel was hier arts tot het jaar 1926. Hij werd opgevolgd door Klaas M. Bergsma die hier woonde en zijn praktijk uitgeoefend heeft tot 1936. In genoemd jaar 1936 verhuisde hij naar zijn nieuwgebouwde huis nu Hogebeintumerweg 10. In 1935 gaat het huis in eigendom over naar de heer K. van der Wal. Hij woonde er lange tijd zelf en later woonden zijn dochters er. Het huis is tot het jaar 2003 in eigendom gebleven bij de Van der Wal familie. Toen is het verkocht aan de huidige bewoner H. Fennema. Opvallend is dat er nog altijd tanden achter in de tuin gevonden worden. Vaak is zichtbaar aan deze relikwieën dat het een goede zaak geweest is dat ze getrokken werden door de heren heel- en vroedmeesters.