Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Hegebuorren 20

De Boumahearehuzinge

Huisnummer in de eerste dorpsnummering: 134
Kadastraal nummer in 1832: A 507 Achterste huis A 506

Foto anno 2023

Midden achttiende eeuw werd het huis wat op deze plaats stond, bewoond door een landbouwer Liubbe Wijtzes genaamd. Hij werd een welgesteld boer genoemd in de belastingcohieren van het jaar 1749. Daarna komt het huis in handen van een andere landbouwer die op de boerenplaats de Flappe had gewoond Bote Tjammes geheten.

Komt tegenwoordig de leeftijd van honderd jaar regelmatig voor, Bote Tjammes werd honderd en drie jaar en zevenendertig weken oud aldus de Leeuwarder Courant van 4 juli 1837. Hij is in de achttiende eeuw een grote uitzondering geweest.

In het jaar 1850 woonde er een timmerman Jacob Oedses Wallendal geheten.

Aan de achterkant woonde toen de weduwe Gelske Douwes de Walle met drie kinderen.

In het jaar 1857 is het huis nummer 134 verkocht aan Froukje Scheltes Bouma. De familie Bouma was sedert lange jaren eigenaar van het naastgelegen huis nummer 135 geweest. Schelte Cornelis Bouma woonde toen niet op één van zijn boerenplaatsen, op Feitsma sathe in het kleiland of op het Monnikhuis achter het kerkhof, maar hij woonde op nummer 135 met zijn zes kinderen en dienstbode Hijltje Hijma. Eén van zijn kinderen was Froukje Scheltes Bouma die dus in 1857 het naastgelegen huis gekocht heeft en er ook lange tijd zelf woonde. In de eerste zeventiger jaren van de negentiende eeuw werd het achterste deel regelmatig verhuurd onder andere aan de chirurgijn Sjoerd Wartena (zie Hegebuorren 2) en later aan Freerk Sijbes Bosch die wegwerker was.

Bote Tjammes was, toen hij 103 jaar oud was nog zeer sterk van lichaam en kon nog een uur wandelen. Hij had twee vrouwen gehad, had drie kinderen, zeven kindskinderen en negen kindskindskinderen. Hij overleed op 9 december 1777 aan verval van krachten.

Zijn schoondochter Trijntje Goffes die met haar man Geale Sytses vele jaren herbergiersche was geweest in Het Wapen van Ferwerderadeel te Ferwerd, begon een winkel in huis nummer 134 en heeft tot haar dood in 1819 de winkel “gedreven”. De winkel bevatte vele goederen want de publieke verkoop ervan door de notaris nam drie dagen in beslag.

Inmiddels was Age Looxma, olieslager van beroep met meerdere huizen in bezit in Ferwerd, ook eigenaar geworden van dit huis. Hij verhuurde het pand. Meestal woonden er twee families.

Het huidige herenhuis is door de Boumafamilie gebouwd in het jaar 1892. Door verkoop en vererving kwam in het in 1943 in handen van de stichting “Het Posthuma-Hartmans fonds”. Spoedig daarna is het gekocht door de heer Mintje Witteveen. De familie Witteveen heeft er vele jaren gewoond. In 1965 werd het huis onderhands verkocht aan Sijmen en Jantje Bouma. Zoon Minne Bouma en zijn vrouw Klaske zijn nu eigenaar. De naam Boumahûs is zeer toepasselijk daar de naam refereert aan twee families Bouma.