Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Hegebuorren 24

De Slachterij letter it Bakkershûs

Huisnummer in de eerste dorpsnummering: 132
Kadastraal nummer in 1832: A 508

Foto anno 2022

In de huizen die op deze plaats gestaan hebben, en het nu aanwezige huis, zijn in de loop van de eeuwen vele beroepen uitgeoefend. In de achttiende eeuw woonde hier een wolkammer, daarna een glazenmaker,een baardscheerder, een slager, dan lange tijden een bakkerij, dan weer een slagerij en zelfs was er later een kaasmakerij in het huis.

In het jaar 1748 woonde hier een zekere Claas Arents, hij was van beroep wolkammer, was eigenaar van het huis en had een goed bestaan. Hij is er vele jaren wolkammer geweest. Hij werd opgevolgd door Monte Hoites Boersma, die er ook lang gewoond heeft. Hij was van beroep glazenmaker.

Rond 1825 kwam Douwe Tjallings Buursma er te wonen. Hij was baardscheerder van beroep. Zijn zoon Tjalling Douwes Buursma was er later vele jaren slager en had ook een stalling voor vee in het pand. In het jaar 1858 is hij overleden en werd het huis verkocht. Het werd in de Leeuwarder Courant omschreven als “huizinge nr 132 en buithuis, staande zeer ter nering op het best gedeelte aan de Voorstraat te Ferwerd”.

Het huis van een wolkammer, een glazenmaker, een baardscheerder, een slager, een bakker en daarna een kaasmaker.

Eind 19e eeuw is een bakkerij in het pand gevestigd. Het was Pieter Meinderts Tadema gehuwd met Geeske Harmens Beute die hier in het jaar 1870 broodbakker van beroep was. In de twintigste eeuw zetten families Feitsma, Kits, van der Meer en Wouda de bakkerstraditie voort waarna in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw er weer een slagerij in gevestigd werd. Toen slager Grijpstra met de slagerij ophield kwam er een Griekse ondernemer die er een kaasmakerij van geitenkaas in begon. In de huidige eeuw heeft het pand een aantal jaren gediend als verkooppunt van parket.

Het huis heeft van 2020 tot 2024 gediend als het 'Meitinkhûs'. Het plaatselijke dorpsbelang DBFH had het huis hiervoor gehuurd.