Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Achter Brouwers 32

It Wymstrahûs

Huisnummer in de eerste dorpsnummering: 118
Kadastraal nummer in 1832: A 462

In de achttiende eeuw behoorde ook dit huis aan de rijke familie Wijmstra die ook het hiervoor beschreven huis in eigendom had. Zij hebben het huis gekocht rond 1745 van Liubbe Wytzes die in de belastingcohieren een welgesteld boer genoemd werd. Het huis is nieuw gebouwd rond het jaar 1772.

In het testament van Foppe Jorrits Wijmstra en Taekeltje Lieuwes van dat jaar wordt namelijk vermeld “ons nieuwgeboude huys in den dorpe Ferwerd door ons selve bewoond”.

Men kan aannemen dat het deel van de aanwezige zijmuur, wat bestaat uit gele steentjes nog van die datum is. In de kohieren is altijd sprake van huis en hof. De waarde van het huis werd in het begin 1800 geschat op duizend gulden. Dat was twee keer zo hoog als de prijs van een normaal huis. Het moet dan ook een prachtig huis geweest zijn, gebouwd op goede stand. Bij de verdeling van de Wijmstra goederen in het jaar 1828 vererfde het naastgelegen huis naar de fam Looxma. Dit huis nummer 118 vererfde aan een andere erfgename: Mayke Tania Wijmstra Feenstra.

De moeder van deze vrouw droeg ook de naam Mayke en was een dochter van bovengenoemde Foppe Jorrits Wijmstra en Taekeltje Lieuwes. Laatstgenoemde Mayke was gehuwd met de procureur Dirk Veenstra. Dit huwelijk, evenals het huwelijk van haar zuster Naents Wijmstra met Jan van der Meij, was niet acceptabel voor de ouders. Zo schreven Foppe Jorrits en Taekeltje Lieuwes in hun testament: “Vemits sulx absoluut tegen ons sin is” werden zij ten dele onterfd of anders gezegd, kregen de andere dochters meer privileges!

 

Zo erfde de dochter van Mayke Wijmstra dit huis. Deze dochter Mayke leefde van 1775 tot 1850. Zij noemde zichzelf Jonkvrouw Mayke Tania Wijmstra van Radbodus Roula Veenstra. Ze is begraven op het kerkhof van Zandhuizen bij Oostermeer. Het huis is altijd verhuurd geweest. Na de familie Wijmstra zijn er vele andere eigenaren geweest.

In de negentiende eeuw is het een gardeniershuis geworden waar jarenlang Sijbe S. Bosch woonde met zijn gezin.

Later had hij ook een winkel want in 1870 wordt hij winkelier genoemd. Na 1870 is er een bakkerij in gevestigd door Hendrik Vellema, een doopsgezinde bakker uit Holwerd. Nadien is het altijd een bakkerij gebleven. Na de oorlog was het Frits Dijkstra die hier bakker was. Toen in de zeventiger jaren de bakkerij werd opgeheven zoals met zoveel bakkers toen het geval was, kocht H. Zijlstra het pand en werden bakkerij en winkel een woonhuis. Het huis wordt nu bewoond door de familie R. van der Meer.