Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Hegebuorren 17

It Glêzemakkershûs

Huisnummer in de eerste dorpsnummering: 16
Kadastraal nummer in 1832 : A 544 huis en erf

Foto anno 2022

In 1748 woonde hier Auke Jentjes, glazenmaker van beroep. Hij kon de kost redelijk verdienen. Zijn zoon Meindert Aukes heeft het beroep van “verwer en glasmaker” voortgezet, hij wordt genoemd in het jaar 1796. De Leeuwarder Courant van het jaar 1801 vermeld een advertentie dat “ten sterfhuize van Meindert Aukes, in leven verwer en glazemaker te Ferwerd, huisgeraden en inboelen verkocht zullen worden als meede verfstoffen, glaazen en verwersgereedschappen”.

De opvolger van de glazenmaker Meindert Aukes was Monte Hoites Boersma die niet dit pand betrok maar zich er recht tegenover vestigde. In het dorp Ferwerd waren toen meerdere “verwer/glazenmakers” gevestigd. Ook op de Streek woonde een verwer.

de neringdoendev / m

  1. (beroep) iemand die een winkel heeft

Daarna komen er bewoners met andere beroepen in het huis. Zo is de volgende bewoner Gerrit Worps Hallema die schipper is. Later woonden er vaak beambten en commiezen zoals in 1849 de familie Hessel van de Form die commies was bij de Rijksbelastingen. Meerdere personen met ambtelijke beroepen volgden. Zo woonde er later in de negentiende eeuw Klaas Jans Feenstra met gezin. Hij was secretarisklerk van beroep. Het is toen dus altijd een woonhuis gebleven en is niet meer door neringdoenden gebruikt.

Tussen dit huis en het vorig beschreven huis was een steeg waar door men een tweetal huizen kon bereiken die erachter gebouwd waren. Hier woonden voor en in de oorlogsjaren de families D. van der Woude en Kees Wopkes de Vries. Deze huizen zijn later afgebroken en de steeg is dichtgemaakt.