Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Vrijhof 1

De Hearehuzinge

Huisnummer in de eerste dorpsnummering: 147
Kadastraal nummer in 1832: A 564 huis en erf A 565 boomgaard

Huis anno 2024

In het begin van de 18e eeuw woonde hier een zekere Dirk Jans Faber en ongeveer tot het jaar 1743 was Johannes Hardenberg eigenaar.

Want de op de foto aanwezige “herenhuizinge” die hier tot het jaar 1910 heeft gestaan, is gebouwd rond het jaar 1745 door de toenmalige secretaris van de Grietenij Ferwerderadeel, de heer Jan Albarda. De familie Albarda was een patriciersfamilie uit Leeuwarden. Ze hebben hier lang gewoond tot in het begin van de negentiende eeuw. Zoals hiervoor aangegeven kochten de Albarda’s ook de twee huizen ernaast. Zij hadden deze drie huizen in bezit tot de Franse tijd.

''...voorzien van kelder, regenwaterbak, twee putten en meer andere geriefelijkheden...''

Daarna had de herenhuizinge andere eigenaren die ook vaak publieke functies uitoefenden. Het grote huis met nummer 147 stond immers op één van de mooiste plekjes van het dorp, wat men toen omschreef als: “op het alleraangenaamste” van het dorp Ferwerd. Het werd altijd omschreven als een “Heerenhuizinge“. Vele “pommeranten” hebben hier dan ook gewoond.

Bij verkoop in het begin van de negentiende eeuw kocht de jurist de heer D.H. Beucker Andreae het huis. Hij was toen als Drost van Ferwerderadeel benoemd.

Enkele jaren later verkocht hij het huis weer door aan een telg uit een aanzienlijk geslacht, de heer Johannes Petrus Epeus van Altena, ontvanger van de grondbelasting in de grietenij Ferwerderadeel.

Vervolgens werd de Genumer rentenier-boer Roorda eigenaar, die er een schuur en stal achter gebouwd heeft In het jaar 1832 werd door de erven Roorda de Heerenhuizinge te koop aangeboden en als volgt beschreven:

“Ene Heerenhuizinge nummer 147 bestaande uit een grote voorkamer, bovenkamer, kelderskamer, slaapkamertje, ruime achterkamer en keuken, tusschen beide twee gangen en boven twee groote zolders, daarachter een voor weinige jaren nieuw gebouwde schuur en buitenhuis waarin stalling voor zes koeyen en twee paarden, voorzien van kelder, regenwaterbak, twee putten en meer andere geriefelijkheden en voorts eene fraaye hoveninge, bleek, erf en verder aanbehoren staande en gelegen aan het Vrijhof.”

Na de Roorda familie werd het huis eigendom van Ayse Hendriks Kupers een rijke Ferwerder koopman en landbouwer. Kupers gebruikte bij dit huis ruim 21 hectare land.

Hij ging hier ook wonen want hier wonen in dit grote huis op het hoekje van het Vrijhof was zoals hierboven reeds vermeld, zeer aantrekkelijk.

Na het overlijden van Kupers in het jaar 1853 erfde zijn schoonzuster Trijntje Jans Hogendijk het pand en ging zij het huis zelf bewonen.

Door familiebanden kwam het huis nadien in bezit van de familie Hoogland. Zo woonde er in het jaar 1880 Jan Pieters Hoogland, graanhandelaar van beroep met zijn vrouw Jantje Boukes Roorda en hun elf kinderen. De erfgenamen (Bauke Jans Hoogland) hebben rond 1910 het pand afgebroken en de nu aanwezige rentenierswoning gebouwd waarin rond 1960 in het achterste deel een tandartspraktijk werd gevestigd. Het huis is toen verdeeld in twee woningen. Familie Reitsma had de tandartspraktijk en aan de Vrijhof kant woonde de familie Nicolai en later de familie Hoekstra.