Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Hegebuorren 2 | Hoofdstraat 2

It Postkantoar

Kadastrale nummers in 1832: A 494 boomgaard 
A 495 huis De Gokke

Foto anno 2024

Dit grote kapitale huis is gebouwd in 1849 als dokterswoning. In de hele eerste helft van de negentiende eeuw stond hier vooraan namelijk geen huis, maar was er op deze plek vanaf de straatkant een boomgaard met achterin een huis met stalling dat vanaf de zijkant, aan de weg naar Hogebeintum dus, bereikbaar was.

In het jaar 1808 stond in de Leeuwarder Courant een advertentie inzake de publieke verkoop van dit achterin het hof staande huis als volgt vermeld: “een huizinge met achterhuis, koe- en paardestallen te Ferwerd”. De naam van het huis was de Gokke. De huizinge werd gebruikt voor de voermanderij, die hier toen “sedert jaren met succes gedreven” was. De naam van de voerman was Hendrik Mients. Deze familie nam in 1811 een achternaam aan die in verband stond met hun beroep: Wagenaar. Het huis kwam in eigendom bij de vroed en heelmeester Rienk Jans van der Leij die aan het Vrijhof woonde. Hij stalde hier zijn paard en rijtuig en hield er een koe voor de melk. Bij het overlijden van Van der Leij in het jaar 1846, is de Gokke opnieuw verkocht.

De nieuwe Ferwerder vroed- en heelmeester Wilhelm Bonno Adolf Thoden van Velsen heeft het toen gekocht, is er tijdelijk gaan wonen en heeft hier in het jaar 1849 het nu aanwezige kapitale huis laten bouwen, getuige een oproep in de Leeuwarder Courant voor een aanbesteding van de bouw van “een geheel nieuwe huizinge met gesloten briefjes”. Naast het huis van de heelmeester was de pastorie. Hier woonde toen een broer van hem, de predikant Eggo Ulford Thoden van Velzen.

Wilhelm Thoden van Velzen is hier als vroed- en heelmeester gebleven tot het jaar 1870.

Toen vertrok hij naar Hardegarijp. Hij werd opgevolgd door de chirurgijn Hugo Maurits Damsté die maar enkele jaren bleef. In het jaar 1877 heeft zich hier de heel- en vroedmeester Sjoerd Wartena bevestigd. Sjoerd Wartena had in 1840 examen afgelegd voor “heelmeester ten plattelande”. Hij was een zoon van Sjoerd R. Wartena die toen in Friesland een bekende “duiveluitbanner” was. Hieraan werd toen veel geld verdiend. Er werden dan zekere spreuken uitgesproken die de genezing, de uitbanning moesten bewerkstelligen. Wartena heeft echter maar enkele jaren in Ferwerd gewoond. Naar verluidt zou het tussen hem en de Ferwerders niet goed passen.

Daarna werd het huis een notarishuis want de heer Hermanus Alma vestigde zich hier als notaris. Het notariskantoor is gebleven tot het jaar 1891 toen Hermanus Alma vertrok naar Berlikum. De volgende eigenaar werd Johanna Johannes Meekma die er rond de eeuwwisseling woonde. Nadien vestigde de dierenarts Rienk Johannes Feddema er zijn praktijk waarna het huis in het jaar 1909 verkocht werd aan zijn zwager, de graankoopman Pieter J. Hoogland die er jarenlang gewoond heeft. In 1936 is het huis verkocht aan Geert Jacobus Boorsma. Hij was benoemd tot postkantoorhouder in het dorp en zodoende is het huis vanaf dat jaar postkantoor geworden. In het jaar 1969 werd het postkantoor gewijzigd in een postagentschap wat naar het Vrijhof verhuisde en werd dit huis woonhuis van de familie P. Swart. In het jaar 1979 kocht W. Braaksma het pand en vestigde er een verzekeringskantoor. Eerst werd alleen het postkantoor gedeelte gebruikt maar later werd de hele benedenverdieping als kantoor ingericht. De bovenverdieping werd verhuurd. De heer Braaksma is lang eigenaar geweest en heeft het pand die tijd in de verhuur gehad. Het pand wordt nu bewoond door een nieuwe eigenaar.