Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Schrijvers en dichters 

Eeltje Boates Folkertsma, (1893-1968) Letterkundige, Frisiast, schrijver en essayist. Schreef taalkundige fragmenten, essays, kritieken en gedichten in de Friese taal. Vertaalde de Heidelbergse Cathechismus in het Fries en had een groot aandeel in de Friese Bijbelvertaling. 

Melis Stienstra (1838-1907) was kleermaker van beroep. Hij was Ferwerts volksdichter in die tijd. Hij was al jong lid van het Ferwerter selskip “Rîucht en Slîucht “ en publiceerde gedichten in hun uitgave “De biddeltekken“ uit 1859. 

Trinus Riemersma (1938- 2011) literair auteur in de Friese taal. Was eerst onderwijzer, studeerde daarna Fries en promoveerde in 1984. Schreef dichtbundels, korte verhalen, romans en literatuur kritische bijdragen. Won tweemaal de Gysbert Japicx prijs, eerst in 1965 met het boek “Fabryk” en de tweede was in 1995 met “De reade bwarre“

Oene Spoelstra (1944- ) agoog en schreef in de Friese taal gedichten, korte verhalen en een omvangrijk oeuvre éénakters en toneelstukken waaronder ook veel experimentele stukken.


Geneeskunde 

Hycke Bootes was de vrouw van de Mr Chirurgijn Tjeerd Ritzers. Zij kreeg in 1731 250 gulden uitgekeerd van de Friese Staten en ook nog een pensioen van 100 caroliguldens per jaar. Dit was voor het door haar bedachte en ontwikkelde recept van een geneesmiddel tegen hondsdolheid. 

Rienk Jans van der Leij (1768 – 1846) Was Vroed - en Heelmeester in Ferwert van 1799 tot 1846. Hij kreeg op 16 januari 1826 een gouden medaille uitgereikt “Ter belooning van zijn belangeloze ijver in het bevorderen van de koepokenting“

Gerardus Heymans (1857- 1930)Experimenteel psycholoog en psychisch monist. Was hoogleraar psychologie en filosofie bij de Rijksuniversiteit te Groningen van 1890 tot 1927.

Kerk

Jillert Claas van Egten overleden in 1748, was schoolmeester en organist in Ferwert van 1719 tot 1748. Hij stond bekend om zijn schoonschrijven. Zijn zoon Klaas Jilderts van Egten volgde hem op. Bijzonder was dat laatstgenoemde orgelles kreeg van de toen bekende Hamburgse organist J.W. Lustig die in Groningen woonde. 

Douwe Menzes Buursma (1799 – 1881) was voortrekker en leider van de kerkelijke afscheiding in Ferwerd in 1835. Hij was ook volksdichter en schreef een lang gedicht over de afscheiding. 

Adel en Patriciaat

Gemme van Herjuwsma en Gerbrand Mockama waren in de 16e eeuw edellieden te Ferwerd op Herjuwsma en Cammingha state. In 1512 werden beiden vals beschuldigd van landverraad door de Saksische overheerser. Hoewel Van Herjuwsma naar de kerk vluchtte en zich aan het altaar vasthield werd hij toch gearresteerd door Saksische soldaten .Mockama werd later vastgezet. Zij werden door de Saksen ter dood gebracht door onthoofding op 16 November 1512 voor het Kanselarijgebouw in Leeuwarden.

Gemme van Burmania, (ca 1523 - 1602 ) edelman op Herjuwsma State. Hij was één der vertegenwoordigers van de Friese Staten bij bij de inhuldiging in Brussel van Philips de Tweede in 1555. Van hem werd gezegd dat hij daar weigerde te knielen en de woorden sprak : “Wy Friezen knibbelje allinne foar God”

Allard van Burum (1678 - 1729) was grietman van Ferwerderadeel van 1721 tot 1729. Hij heeft het aan de Oostkant van het dorp gelegen Cammingha State gerenoveerd en fraaie tuinpartijen erbij aan laten aanleggen.

Horatius Hiddema van Knijff (1703-1770) was een schoonzoon van boven genoemde van Burum en werd na hem Grietman van Ferwerderadeel. Moest bij het z.g. Kollummer Oproer op eerste Pinksterdag 1748 in Ferwerd voor het volk verschijnen en is later op de dag met zijn familie naar Leeuwarden gevlucht, verborgen onder stro op een boerenwagen.

Mr Jan Albarda (1712 – 1789) Hij was secretaris van de Grietenij Ferwerderadeel. Was overste keurmeester goud en zilverwerken, bouwde in 1743 een nieuw huis met klokgevel op de hoek Vrijhof-Hogeburen. Zijn zoon Mr Willem Albarda (1764-1847) had vele publieke functies.


Boerengeslachten

Roula: oud, voornaam en welgesteld boerengeslacht afkomstig van Roula Sathe in de Rijp. Hadden publieke functies, zijn uitgestorven in de 17e eeuw. 

Wijmstra: een voornaam, welgesteld boerengeslacht wat in de 18e eeuw op Albada sathe woonde. Foppe Jorrits Wijmstra (1706 – 1774) was bijsitter (wethouder) van de Grietman en mederechter in Ferwerderadeel. 

Bouma: een voornaam boerengeslacht dat in de 19e eeuw in het kleiland op Feitsma sathe woonde. Schelte Cornelis Bouma ( 1783 - 1854) bezat meerdere boerenplaatsen, was raadslid van en dijkgraaf in de Grietenij Ferwerderadeel.


Johannes van Dijk Januari 2017

Foto’s : collectie Soepboer en eigen foto’s .De belangrijkste bronnen: Pieter Duijff, Plaknamme Ferwert dec.2016 Friesch Dagblad./ Hinne Wagenaar, Liudger apostel fan ‘e Friezen? It Beaken 73./ G.J. de Lange en Paul.N. Noomen, Moederparochies en dochterparochies in Ferwerderadiel./ Verborgen verleden belicht./ Paul N. Noomen, De ontwikkeling van het parochiewezen in Oostergo De Vrije Fries 2014./ Herma M. van den Berg Noordelijk Oostergo Ferwerderadeel.

Algemeen