Skip to main content
Heeft u vragen, opmerkingen, ideeën of suggesties? Stuur ons een e-mail via info@ferwertonline.nl

Basis is de Officiële Provinciale Adressenlijst uit het jaar 1928 van het dorp Ferwert. Van alle dorpen in de provincie is zo’n lijst vastgesteld in dat jaar. Deze lijst geeft alphabetisch alle namen van inwoners aan die een beroep hebben, behalve de weduwen, van hen wordt geen beroep vermeld. Hadden ze echter een winkeltje dan wordt het beroep kruidenierster genoemd. De namen van gezinsleden en echtgenotes zijn niet vermeld ! Omdat er nog geen straatnamen waren is het toenmalige huisnummer erachter gebruikt. Omdat deze nummering uit 1928 ons tegenwoordig geheel onbekend is kan men niet waarnemen waar men in het dorp of dorpsgebied woonde. De lijst is door ondergetekende daarom bewerkt door als basis de nummering te volgen en de straatnamen c.q. buurten toe te voegen. Hierdoor is voor ons zichtbaar geworden waar een ieder woonde wat een belangrijk gegeven is. Bij een nummer heeft men niets voor ogen, bij het noemen van de straat kan men de huizen voor zich zien. Helaas is niet altijd mogelijk alle huizen te vinden omdat veel huizen in sommige buurten in de zeventiger jaren verdwenen zijn door afbraak.

De nummering gaat op de lijst door tot en met nummer 452. De lijst is echter niet doorlopend. Een groot aantal worden niet genoemd. Het zijn de nummers 18, 20, 37, 40, 56, 71, 87, 94, 99, 100, 103, 116, 128, 135, 136, 144, 166, 167, 175, 177, 185, 190, 193, 198, 203, 205, 236, 237, 241, 260, 314, 318, 322, 323, 326, 339, 371, 399, 419, 421, 431, 436, 437, 441, 447.In totaal dus 45 nummers. Ongetwijfeld zullen dit kamers of huizen geweest zijn die in 1928 mogelijk vervallen of afgebroken waren. Het totaal aantal bewoonde huizen of kamers was in Ferwert in dat jaar dus 407. Ook valt op dat bij nieuwbouw toen de nummers gelinkt werden aan een bestaand nummer. Zo waren voor het jaar 1928 aan de Hogebeintemerweg een aantal nieuwe huizen gebouwd die allen het nummer kregen van de boerderij van veekoopman Jelle Jansma ( nu Hogebeintemerweg 27) die toen huisnummer 302 had. Daar bij werden dan de letters van het alfabet toegevoegd. Nummer 302a, 302b enz.

Opvallend is eveneens dat bij de provincie fouten zijn gemaakt in de namen. Zo wordt de familie Ganzinga omschreven als Gansman, Kees Dekker Sebastiana wordt S.K. Dekker genoemd. Landbouwer J. van der Meer moet zijn J. van der Meij, hij woonde op nummer 321 wat Klooster Foswert was. Er zijn nog wel meer onvolkomenheden, zo heeft schipper Sip Kok geen nummer en de lijst geeft ook aan dat meelkoopman Bauke Hoogland in 1928 in nummer 232 bij Ds Tonsbeek in de pastorie woonde, nee, dat klopt dus niet, Hoogland woonde op nummer 233 ( het latere postkantoor) en Ds Tonsbeek was zijn buurman. ( p.s. Zijn pakesizzer Bauke Hoogland woont tegenwoordig wel in de pastorie, ofwel in een deel ervan !)

De meest voorkomende namen in 1928 op de Ferwerter lijst waren, Van der Wal (18), Dijkstra (17), Bouma (16), Van der Heide (14), de Vries (14), Buursma (13), Tilma, (12), Van der Woude (10), de Boer (10), Miedema (9) Papma (9), Kroes (9), Koopmans (8), Bontekoe (7), Jansma (7), Burmania (7), Braak (6), Hoekstra (6) en Winkel (6).

De gevolgde route van de nummering is soms grillig. De Burmaniaterp was toen nog aanwezig, zij het voor een groot deel afgegraven. Hier gaat men min of meer omheen. Globaal aangegeven begint men bij het Gemeentehuis volgt dan een stukje Marrumerweg die toen nog lang niet volgebouwd was. Daarna Lytse Buorren, Vrijhof, Hoofdstraat, Elingawei, De Streek, Nijebuorren, Haven, Achter Brouwers, Station – en Looxmastraat. Later volgen de Zeedijk, De Rijp, Boteburen, Oosterbeintum en de Heskampen. Dat hoorde toen allemaal bij het dorpsgebied van Ferwert.
pakebeppe1

Het dorp Ferwert vroeger, geschilderd door Sietse Adema

Hoe wie it yn it doarp Ferwert oan it ein fan dy tweintiger jierren?

It jier 1928 wie it jier foar't it krisisjier 1929. De Ferwerter ekonomy waard doe behearske troch de lânbou. De lânbou wie doe ek de grutte wurkjouwer fan it doarp. Der wiene 57 minsken yn it Ferwerter doarpsgebied dy't harren ”landbouwer” neamden. Sy wennen faak op' e pleatsen bûtenút. Fierders wiene der 65 gerniers dy’t foaral yn of tichtby it doarp wennen. It tal arbeiders wie grut, 203 minsken neamden dat berop: sawol froulju as mânlju, mar meast mânlju. Der wie wol wat mechanisaasje, mar it measte wurk wie allegear hânwurk.

Tink mar oan it hea. It hea moast mei de hân byinoaren swile wurde en dan mei de foarke yn oppers set wurde. It waard wol yn rekken skood mei de hynders en it boerd, mar it moast mei de foarke op' e wein stutsen wurde en it gie ek mei de foarke fan de wein yn de golle.

It tal gerniers wie grut. Sy brûkten meinammen los boulân, boulân dat net fêst oan pleatsen ferhierd wie. Dat losse lân wie yn Ferwert in protte beskikber en kaam fan de eardere states Herjuwsma en Camminga. Ek de tsjerke ferhierde elk jier in protte los lân. De gerniers moasten it fral ha fan ierappels, mar se ferbouden ek flaaks, earte en grutte beane. Sy molken der hast altyd in pear kij by dy’t troch sommigen op' e seedyk weide waarden.

Ek wiene der in protte arbeiders dy't der in stikje boulân by hiene en harren eigen ierappels ferbouden. De arbeiders wurken hast allegear by de boeren of by de grutte gerniers.De fêste arbeiders ferhierden harren doe altyd foar in jier by in boer. Sommige grutte boeren hiene wol acht of tsien arbeiders. De datum fan feroarjen wie 12 maaie, dan seach men hynder en weinen mei húsree riden. In lyts part fan de arbeiders wurke yn 1928 noch oan' e Burmanjeterp, dêr't fan 1907 ôf al terpgrûn ôflevere waard. It soe noch oan' t 1935 ta duorje foar't t de hiele terp ôfgroeven en fuort wie, want it wie in grutten ien. Keimpe en Pieter Reitsma wurde yn de list dan ek 'terpmeester' en 'terpbaas' neamd.

Yn de simmer stiene der kloften arbeiders op' e gemeentehúshoeke. By it slaan fan de klok sette elk him rinnend of op 'e fyts yn beweging mei harren bats, wjudder of skrabber nei it lân om te wjudzjen of de biten op ienen te setten.

Yn 1928 wiene der noch twa weinmakkers yn Ferwert. De hynder en weinen mei houten tsjellen en izeren hoepen rattelen troch de buorren, laden mei hea, ierappels, biten of rapen. Weinen mei luchtbannen wiene der noch net folle, dat kaam letter nei de oarloch.
Noch sa wat: by hast alle pleatsen stie yn de kamp by de pleats de bolle oan it tsjoar. De K.I. wie der noch net, dy ferienigingen kamen ek pas nei de oarloch.

Tsjerklik wie it doarp ferdield. De Herfoarme tsjerke hong de orthodoxe rjochting oan, de Beintumer tsjerke wie frijsinnich. De orthoxen út Beintum giene nei Ferwert nei't tsjerke en de frijsinnigen fan Ferwert giene nei Beintum. De tsjerklike rjochtingen ferdielden it doarp of better sein beide doarpen. De Griffemearde tsjerke hie yn it begjin fan de 20ste ieu in protte sielen derby krigen. Sadwaande wie harren tsjerke oan de Beintummer dyk yn 1920 safolle grutter wurden dat der plak wie foar sa’n 600/700 minsken. Yn 1928 wie it sa as op in protte plakken: de Griffemearden kochten harren bôle by de Griffemearde bakkers en harren krudeniersspullen by de Griffemearde winkelman. Dy't herfoarme wiene, diene krekt sa. Sa hie winkelman Boate Folkertsma oan de Foarbuorren hast allinne mar Griffemearde klanten en brocht winkelman Hendrik Tadema oan de Nijebuorren syn spullen allinne mar nei herfoarme klanten. It gie om it eigen folkje! As in boer in nije arbeider krige dy't him frjemd wie, dan waard daliks frege: "Bij welke tsjerke is er? As de man griffemeard wie dan fleagen de griffemearde bakkers en winkellju derhinne om de klandyzje! Wie it gerucht dat hy herfoarme wie, dan setten de herfoarme winkellju útein. De middenstân stie 12 maaie op skerp!

Der wiene ek in bulte winkellju. Yn 1928 wiene der 19 winkeltsjes yn Ferwert, ek guon fan widdo’s dy’t nei it ferstjerren fan harren man gjin ynkommen hiene en de kost fertsjinne moasten mei de ferkeap fan sûker, tee en kofje. Dan wie men net ôfhanklik fan de diakony. En wat wiene der yn 1928 in widdowen yn Ferwert!! Ik telde 53 nammen mei de ôfkoarting “ wed.” derfoar.
De ferdieling yn tsjerken wie ek trochlutsen yn de skoallen. Der wiene trije skoalllen, de Iepenbiere skoalle mei as haad master Y. Goinga, in Herfoarme skoalle mei as haad master Joh. Van der Vlugt en in Griffemearde skoalle mei master D. Rinkema as haad. De lêste beide skoallen wiene yn 1928 noch suver nij, de herfoarme skoalle - rjochting de Blije - wie boud yn 1922, de Griffemearde oan de Marrumerdyk yn 1920. Neist de 19 winkels en winkeltsjes, wiene der ek 7 bakkers , 13 minsken mei it berop fan slachter, 2 skuonmakkers, 2 weinmakkers, 2 skroars (kleermakers ), 11 rinteniers, 8 húshâldsters, 7 skippers, 9 skilders, 14 timmerlju. Keaplju bin der ek aardich wat: Hein Sterk hânnele yn ierappels, Martinus Sterk yn nôt, Bauke Hoogland die in protte yn nôt, mar levere ek feefoer. Jaap Feenstra en Alle van der Woude wiene doe al de grientekeaplju fan it doarp. Feekeaplju wiene Jelle Jansma, Sake van der Ferf en Pieter Sipma. Oare ús bekende Ferwerter nammen bin de slagters, Thomas Nauta,Gerben Veltman, Tjalling Buursma, Mint Witteveen en de bakkers Klaas Link en Jan van der Meulen. Skuonmakkers wiene yn 1928 Jan de Walle en Thomas Germeraad. Timmerlju Klaas en Romke van der Wal, Pier van der Werff en Doeie van der Woude. De frachtriders Jan Dijkstra (Autojan) en Wytze de Ruiter wiene der ek yn 1928. De doarpsreiniger Sytse Zijlstra rûn mei de hûnekarre troch it doarp. Opfallend foar ús is ek dat Ferwert in stationschef hie, S. de Jong wie syn namme. It spoar wie ommers noch drok yn gebrûk. Lit ús net de bekende Ferwerter “Uurwerkmaker “Pieter van Driesum ferjitte yn syn klokgevelhûs midden yn de buorren. En Durk Burmania dy't in protte foar “de Laatste Eer” die. Hij wie “armmeester “ Dokter Kl. M. Bergsma neamde himsels geneesheer . Mej. Geeske Berg wie doarpsbaker en mej. M. Schootstra wie wykzuster.

 

DE PROVINCIALE LIJST VAN HET DORP FERWERD IN 1928:
Ter verduidelijking geeft de schuingedrukte informatie tussen haakjes achter de namen aan welk adres het tegenwoordig is.

Marrumerweg 
Huisnummer 1 - Wed. E.Kuipers conciërge gemeentehuis (toen inwonend)
Huisnummer 2 - Gemeente huis
Huisnummer 3 - Wed. D. van der Meij en B. Stelpstra landbouwer (nu Marrumerweg 3)
Huisnummer 4 - Burgemeester L. Wezeman Mej. I. Wezeman onderwijzeres (nu Marrumerweg 7)
Huisnummer 5 - Wed.P.Koopmans en M. Miedema
Huisnummer 6 - Br. A. Hulshof onderwijzeres
Huisnummer 7 - Geref. school
Huisnummer 7a - D. Rinkema Hoofd der School
Huisnummer 8 - Muloschool
Huisnummer 9 - H. van Dijk Hoofd Muloschool
Huisnummer 9a - E. Hiemstra ambtenaar ter secretarie
Huisnummer 9b - P. Sterk Landbouwer H. Sterk aardappelkoopman (nu Marrumerweg 6)
Huisnummer 10 - J. Glazema schilder
Huisnummer 11 - Y. Goinga Hoofd der School, C. van Gelder, G. Tadema (nu Marrumerweg 4)

Lytse Buorren
Huisnummer 13 - D. Wielenga smid en S. Kooistra smid (nu Lytse Buorren 9)
Huisnummer 14 - R. Wielenga rentenier
Huisnummer 15 - A. Dijkstra gardenier
Huisnummer 16 - Mej. N. Tilma
Huisnummer 17 - J.Postma gardenier en P. Postma gardenier (nu Lytse Buorren 7)
Huisnummer 19 - S. Swart arbeider
Huisnummer 21 - K. Havenga arbeider
Huisnummer 22 - S. Swart arbeider
Huisnummer 23 - S. Havenga arbeider, J. Hansma.
Huisnummer 23a - Kl. Bosma rentenier (nu huis dames Tilma Lytse Buorren 2)

pakebeppe2 pakebeppe3

Het poortje op het Vrijhof geschilderd door Siemen van der Beek, (1927-2014) links in 2004, rechts in 2006.


Vrijhof    
(Nu  Vrijhof nummers 1 t/m 10)

Huisnummer 24 - G. Baarda Geneesheer en Wed. S. Baarda  (nu Vrijhof 1)

Huisnummer 25 - D. Siccama klerk en G. Siccama boekhouder

Huisnummer 26 - J. Douma Rijwielhandel en  H. Douma monteur

Huisnummer 27 - J.D. F. Massolt bakker

Huisnummer 28 - H. de Boer schipper ( nrs 28,29,30 in voormalig Gritenijhûs)

Huisnummer 29 - A. Kroes arbeider

Huisnummer 30 ---

Huisnummer 31 - J. de Walle schoenmaker

Huisnummer 32 - Johannes Mulder gemeentelijk veldwachter en J. Mulder monteur en R. Mulder schilder. en S. Boonstra schipper

Huisnummer 33 - G. Koopmans schilder en winkelier

Huisnummer 34 - Mej. D. Hoogland (nu Vrijhof 10 )

Hogeburen/ Hoofdstraat Noordkant

Huisnummer 35 - R. Jansma Gemeenteontvanger  (nu huis Hoofdstr.3)

Huisnummer 36 - P. Tilma, G. Tilma arbeider 

Huisnummer 37 -----  (  afgebroken huisje achter Vrijhof 10)

Huisnummer 38 - Dj. Postma wagenmaker Mevr. IJ. Bolhuis huishoudster

Huisnummer 39 - J. Meester  kantoorhouder, G. A Meester ambtenaar ter secretarie

Huisnummer 40 --- (40 en 41 afgebroken, stonden achter en waren door de steeg te bereiken)

Huisnummer 41 - Tj. Braaksma  arbeider

Huisnummer 42 - Wed. Tj. Broersma

Huisnummer 43 - P.J. van Driesum uurwerkmaker (was op de hoek, afgebroken, is nu een tuin )

pakebeppe4

De Wide Stege vroeger, geschilderd door Sietse Adema. (dit schilderij hangt  in het kantoor van Brandsma Offset.)

Wide Stege

(nrs  45, 46 afgebroken )

Huisnummer 44 - W. Kooistra

Huisnummer 45 - Y. Brandsma  winkelier

Huisnummer 46 - R. van der Wal en Kl. Van der Wal beide timmerman

Huisnummer 47 - H. de Roest en J. de Roest beiden bakker en W. Steegstra bakker (Wide Stege 2)

Hogeburen/ Hoofdstraat Noordkant

(nu Hoofdstr. nummer  23 t/m 29)

Huisnummer 48 - P. van Steinvoorn en J. van Steinvoorn beiden winkelier en D. van Steinvoorn Timmerman. (nu winkel S. Jellema)

Huisnummer 49 - Jac. R. Teitsma rijwielhersteller en   A. Mook  ( nu werkplaats S. Jellema)

Huisnummer 50 - P. van der Werff timmerman (nrs 50 en 51 één huis)

Huisnummer 51 - Wed. Kl. Koopmans

Huisnummer 52 - S. Broersma Landbouwer

Boterhoek en Reinderslaan

(alle nummers afgebroken behalve het huis van B. Jac. en S.Timmermans)

Huisnummer 53 - AE. Speulstra en J. Speulstra beiden veekoopman

Huisnummer 54 - W. Kroes arbeider

Huisnummer 55 - R. Dijkstra  arbeider

Huisnummer 56 ----

Huisnummer 57 - W. Postma arbeider

Huisnummer 58 - H. Bouma  arbeider

Huisnummer 59 - J. Dijkstra gardenier en H. Dijkstra arbeider

Huisnummer 60 - S. van der Meer arbeider

Huisnummer 61 - Tj. Wiersma

Huisnummer 62 - H. Miedema tuinman

Huisnummer 63 - Wed. Y van der Meulen

Huisnummer 64 - D. Buursma arbeider

Huisnummer 65 - A. van der Heide  arbeider

Huisnummer 66 - K. Buursma en G. Buursma arbeiders

Huisnummer 67 - J. Havenga arbeider

Huisnummer 68 - M. Jansma arbeider en wed G. Jansma

Huisnummer 69 - A. van der Meer arbeider J. Slager arbeider

Huisnummer 70 - A .en R.van der Bij schilders, Tj. Van der Bij koopman, W. Buursma.

Huisnummer 72 - B, Jac., en S. Timmermans allen timmerman (Reinderslaan 1)

Hogeburen/Hoofdstraat

(nu Hoofdstraat nr 31, 33, 57, 59, 61 en 63.)

Huisnummer 73 - G.Koopmans  ambtenaar ter secretarie

Huisnummer 74 - Mej. J. Berg  baker

Huisnummer 75 - A. Sipma  landbouwer en P. Sipma  veekoopman

Huisnummer 76 - D. Burmania  armmeester

Huisnummer 77 - Wed. J. Braaksma en J. Braaksma handwerkonderwijzeres. P. Dijkstra arbeider

Huisnummer 86 - M. Hiemstra  timmerman 

pakebeppe5

“It lytse húske “ aan de reed zoals het vroeger was, geschilderd door Sietse Adema. Het huisje was jarenlang in bezit van de fam Tadema. In de zestiger jaren werd door de gemeente een bordje erop geplaatst met de tekst “Onbewoonbaar verklaarde woning “.

Aan de reed

(nummer 78 t/m/ 85 afgebroken, nu ingang Roulastraat,)

Huisnummer 78 - Wed. G. Boonstra

Huisnummer 79 - D. de Boer schipper

Huisnummer 80 - Joh. en Kl. Tadema arbeiders

Huisnummer 81 - M. Buursma arbeider

Huisnummer 82 - D. Buursma arbeider

Huisnummer 83 - T. Bontekoe arbeider

Huisnummer 84 - B. Kalverda arbeider

Huisnummer 85 - Kl. Teitsma  timmerman

Elingawei

Huisnummer 88 - M. Sterk graankoopman (Nu Elingawei 1)

Huisnummer 89 - Wed . J. van der Wal   Landbouwersche

Jac. van der Wal chauffeur, E. van der Wal voerman, W. Tj van der Wal chauffeur

Huisnummer 90 - P. Reitsma terpbaas

Huisnummer 91 - B. van der Heide   gardenier

Huisnummer 92 - M. Broersma  landbouwer

Huisnummer 93 - G.J.Meester aannemer (nu Rabobank )

Huisnummer 95 - H. Hijma gardenier en mej J. Hijma handwerkonderwijzeres (huis afgebroken , nu ingang Cammingastrjitte)

Huisnummer 96 --- (nu Elingawei 11)

Huisnummer 97 - M. Anema  landbouwer

Huisnummer 98 - D. Bouma  rentenier

Huisnummer 101 - Y.J. Botma rentenier 

Huisnummer 101a - Joh. van der Vlugt Hoofd der School  Mej. J. van der Vlugt onderwijzeres

Huisnummer 102 - Tj. Buursma  rentenier  Mej. H. Spoelstra  huishoudster   J. Broersma winkelierster (nu Elingawei 2)

De Streek Oostkant

Huisnummer 103 --- (kleine huisje vooraan nu garage)

Huisnummer 104 - D. Fennema gardenier (nu de Streek 5 )

Huisnummer 105 - Fr. Papma gardenier

Huisnummer 106 - wed. M. Broersma winkelierster

Huisnummer 107 - A. Cuperus  arbeider

Huisnummer 108 - wed. S. Fijkstra, S. Fijkstra arbeider en H. Braak landbouwer

 Huisnummer 109 - wed. D. Dijkstra

Huisnummer 110 - H. Kamstra arbeider , Tj. Vlaskamp arbeider

Huisnummer 111 - P. Hansma en S. Hansma  beiden arbeider.

Huisnummer 112 - J. Havenga gardenier

Huisnummer 113 - H.Kamstra arbeider

Huisnummer 114 - D. Burmania arbeider

Huisnummer 115 - H. Hansma arbeider 

pakebeppe6

De vaart en de laatste huizen van de Streek vroeger, geschilderd door Sietse Adema

Huisnummer 117 - A. Papma  en G. Papma beiden gardenier. (Huis op hoek de Streek/Havenstraat nu nr 31  )

Huisnummer 118 - G. Wijnstok arbeider

Nije Buorren Zuidkant

Huisnummer 119 - R. Grevenstuk   gardenier (huis met stalling afgebroken, stond op de hoek Streek/Nijebuorren)

Huisnummer 120 - wed. R. Drijer  en B. Winkel arbeider

Huisnummer 121 - G. van der Woude koopman, A. van der Woude groentehandelaar, D. van der Woude timmerman, en J. van der Woude kapper

Huisnummer 122 - N. Jonkman venter, A. van der Ploeg turfhandelaar, J. van der Ploeg schipper.

Huisnummer 123 - Wed. G. Dijkstra arbeider (nr 124 t/m 127 afgebroken)

Huisnummer 124 - H. Eezenga  rentenier

Huisnummer 125 - P. Hansma  arbeider

Huisnummer 126 - G. de Vries arbeider en wed. W. de Vries

Huisnummer 127 - Mej. M van der Veen winkelierster

Huisnummer 130 - J. Tj. van der Meulen bakker Mej. E. Vellinga

Huisnummer 131 - Tj. Buursma slager en J. de Bruin slager (nu slagerij Schreiber Nije burorren 4)

Huisnummer 132 - E. Hengst bakker (slagerij Schreiber)

Huisnummer 133 - H. Swart  arbeider

Huisnummer 134 - J. Teitsma  koopman (hoekpand Nije Buorren/Haven nu Havenstr 3 )

De Haven  Oostkant

Huisnummer 137 - O. Burmania  arbeider

Huisnummer 138 - B. Wijnstra   arbeider

Huisnummer 139 - Wed. D. Burmania

Huisnummer 140 - G. van der Heide  arbeider

Huisnummer 141 - Tj. Van der Hoek

Huisnummer 142 - B. Bouma winkelier, A. Bouma arbeider, S. Bouma slager (nu Havenstr 15)

Huisnummer 143 - F. Nauta kapper (Nu Havenstr  17)

Huisnummer 145 - H.Link rentenier en J.G. Witteveen slager

Huisnummer 146 - Wed. J. de Jong

Huisnummer 147 - W. Bouma arbeider (Havenstr. 25 )

Huisnummer 147b - D. Bouma chauffeur 

pakebeppe7

De Haven vroeger, geschilderd door Sietse Adema

De Haven Westkant  en Kolfbank

Huisnummer 148 - wed. S. de Boer, wed. W. van der Wal, wed. J. Burmania, mej. Tj van der Wal huishoudster (Het voormalig Gasthuis)

Huisnummer 149 - D. van Dijk arbeider , wed. J. Bouma

Huisnummer 150 - Wed. M. Wagenaar

Huisnummer 151 - H. Seegers werkman

Huisnummer 152 - Mej. J. de Walle naaister

Huisnummer 153 - Th.Looijenga Beurtschipper, P. Looijenga Beurtschipper, Mej. F. Looijenga verpleegster (het voormalig Armhuis Havenstr  40)

Huisnummer 154 - R. Visser schipper  J. Visser  Rentenier

Huisnummer 155 - Wed. L. Looijenga

Huisnummer 156 - E. Brandsma arbeider, S. Brandsma gardenier.

Huisnummer 157 - A. Dijkstra arbeider

Huisnummer 158 - F. de Walle arbeider

Huisnummer 159 - R. Vellinga arbeider , S. Vellinga tuinman.

Huisnummer 160 - H. Ferbeek arbeider

Huisnummer 161 - Wed. H. Sterk

Huisnummer 162 - Wed. S. Wiersma

Huisnummer 163 - H.J. de Vries  kleermaker

Huisnummer 164 - J. Vriesema  arbeider, IJ. Vriesema petroleumventer

Huisnummer 165 - H.Postma  gardenier

Huisnummer 168 - Wed. Joh. Kamminga

Huisnummer 169 - A. Dijkstra  arbeider

Huisnummer 170 - Wed. O de Vries

Huisnummer 171 - P. Straatsma kleermaker (nu bakkerij Link)

pakebeppe8

De achterkant van Achter Brouwers vroeger, geschilderd door Sietse Adema

Achter Brouwers  

Huisnummer 172 - Kl. Link bakker (nu winkel van bakkerij Link Achter Brouwers 34 )

Huisnummer 173 - J. Hoekstra bakker (Achter Brouwers 32)

Huisnummer 174 - E. Bontekoe gardenier, H. Bontekoe arbeider (nu Achter Brouwers  30 J. Wierda aardappelhandel )

( Nummers 176 t/m 187 afgebroken)

Huisnummer 176 - Th. Germeraad schoenmaker

Huisnummer 178 - B. Dijkstra  arbeider

Huisnummer 179 - Wed. S. Bouma, A. Bouma arbeider

Huisnummer 180 - A. Kalverda arbeider

Huisnummer 181 - AE Oevering arbeider

Huisnummer 182 - K. Schregardus kassier boekhouder G.E. B. E. Rosmaal slager

Huisnummer 183 - P. Eezenga schilder, Fr. Van der Wal bode

Huisnummer 184 - H. Winkel  arbeider

Huisnummer 186 - Wed. Tj. Van der Heide , J. Vlietstra arbeider

Huisnummer 187 - Wed. P. Hamstra-Adema winkelierster

Huisnummer 189 - S. Bouma gardenier (Nu Achter Brouwers  2)

Huisnummer 191 - E. Ganzinga  schilder (Nu Brouwerstrj nr   1 )

Huisnummer 192 - Joh. Vlaskamp arbeider, R. Vlaskamp arbeider Tj. Vlaskamp slager, Tj. Vlaskamp arbeider. (huis op de hoek Brouwerskamp/Achter Brouwers afgebroken)

Nije Buorren  Noordkant  tot Papma steegje

Huisnummer 194 - H. Brandsma winkelier (Nu Nije Buorren 1)

Huisnummer 195 - Jacob Braak gardenier ( nu 195 ,196, 197, 198 Kamma Spar Supermarkt)

Huisnummer 196 - H. Tadema winkelier

Huisnummer 197 - Wed. A. Hoogema winkelierster

Huisnummer 198 - ( Pakhuis)

Hogeburen/Hoofdstraat Noordkant vanaf Papmasteegje

Huisnummer 199 - P. Kroes winkelier (Nu Nije Buorren 11)

Huisnummer 200 - A. de Vries arbeider, W. de Ruiter vrachtrijder

Huisnummer 201 - M. Slager  arbeider

Huisnummer 202 - H. Agema smid, R. Agema smid (Nu Nije Buorren 17 )

Huisnummer 204 - Joh. Papma  gardenier , M. Tamboezen arbeider

Huisnummer 206 - Wed. P. Sterk landbouwerster, Th. Sterk landbouwer , Mej. L. Koopmans winkelierster

Huisnummer 207 - Fr. Papma

Huisnummer 208 - C. Jensma wagenmaker

Huisnummer 209 - G. van der Wal schilder, Kl. van der Wal koopman (nu Hoofdstr. 48)

Noordkant  Nije Buorren (nu de panden van Warenhuis G. Pijnacker.)

Huisnummer 210 - Jac. Rosier arbeider, A. Rosier arbeider  E. Rosier arbeider  J. Rosier  slager

Huisnummer 211 - W. Kroes winkelier

Huisnummer 212 - S. de Vries brandstoffenhandelaar

Huisnummer 213 - Th. De Jong schilder

Huisnummer 214 - Wed. A. Cuperus

Brouwerskamp  Noordkant (huizen nrs 216 t/m/ 221 afgebroken.)

Huisnummer  215 - Tj. Van der Zee bakker (nu Havenstraat 1)

Huisnummer 216 - Wed. F. Smits

Huisnummer 217 - K. Dekker Sebastiana arbeider

Huisnummer 218 - Th. Nauta slager A.Westerman huishoudster

Huisnummer 219 - K. Reitsma terpmeester

Huisnummer 220 - D. Hansma koopman J. Hansma arbeider

Huisnummer 221 - A. Papma arbeider J. Postma

Hogeburen / Hoofdstraat Zuidkant (nu  van Brouwerstraat t/m Café t’Hoekje)

Huisnummer 222 - Fr. Feitsma bakker M. Schootstra wijkzuster (Nu Hoofdstr 24)

Huisnummer 223 - M. Witteveen slager, C. Sterk arbeider

Huisnummer 224 - Wed. G. Posthuma (nu Hoofdstr 20)

Huisnummer 225 - P. Koopmans  grossier

Huisnummer 226 - H. van Wijk herbergier (nu voormalig café Stap der ris yn )

Huisnummer 227 - Kl. M. Bergsma geneesheer

Huisnummer 228 - B. Folkertsma winkelier  J. Folkertsma koopman

Huisnummer 229 - Mej. A. de Jong

Huisnummer 230 - D. Steensma timmerman D. Steensma timmerman

Huisnummer  231 - J. Feddema student ,J. Feddema Koopman, R. Feddema dierenarts, J.J. Feddema dierenarts (Nrs 230 en 231 beide in voormalig café Het Wapen van Ferwerderadeel Hoofdstr 6 )

Huisnummer 232 - Ds  A.N. Tonsbeek predikant

Huisnummer 233 - B. Hoogland koopman

Huisnummer 234 - I. Rosier Herbergier (Nu Eet Café ’t Hoekje)

Om de hoek de Geref. Pastorie  met

Huisnummer 235 - Ds A.J. Fanoij predikant

Hogebeintemerweg , op de reed en Burmaniastraat

Huisnummer 238 - Wed. A.Leistra (Hoek Burmaniastraat/Hogebeintemerweg 7)

Huisnummer 239 - A. van der Heide arbeider,B. van der Heide arbeider, J. Fennema arbeider

Huisnummer 240 - P. Laverman bakker

Huisnummer 242 - H. Kroes  arbeider  J. Miedema gardenier

Huisnummer 243 - A. Klazinga  rentenier (huis waar vroeger G. Rosier woonde)

Huisnummer 244 - Wed .L. van der Wal

Huisnummer 245 - A. Jansma  arbeider

Huisnummer 246 - Wed. Joh. De Klein

Huisnummer 247 - D. Jongkind arbeider telegraaf

Huisnummer 248 - Wed. A.Leistra

Huisnummer 249 - G. Dijkstra arbeider

Huisnummer 250 - Wed. S. de Walle

Huisnummer 251 - G. Veltman slager, P.Kuiper Slager, (de vroegere noodslachting, nu Burmaniastr 10)

Huisnummer 252 - S.Oevering arbeider, S. Oevering timmerman (Burmaniastr 12)
pakebeppe9

Het Fokje Blokje zoals het er vroeger moet hebben uitgezien, geschilderd door Sietse Adema.

Fokje Blokje en Looxmastraat

Huisnummer 253 - A. Tadema arbeider  (Fokje Blokje afgebroken)

Huisnummer 254 - H. Tadema  melkvenster, mej. Beute  melkvenster, M. Visser schipper

Huisnummer 255 - Wed. R. van der Wal kruidenierster

Huisnummer 256 - A.L. Miedema  arbeider ( nr 256 en 257  eerste huizen Looxma str. afgebroken)

Huisnummer 257 - R. Wijnstra  arbeider

Huisnummer 258 - G. Boes  arbeider

Huisnummer 259 - E. Hoekstra arbeider, J. Hoekstra arbeider W. Hoekstra arbeider

Huisnummer 261 - P.Pasma gardenier A. Papma arbeider

Huisnummer 262 - A. Bosch arbeider S. Bosch arbeider

Huisnummer 263 - P. de Boer keurmeester C. de Vries arbeider

Huisnummer 263a - H. Braak arbeider

Huisnummer 263b - M. Bouma slager, H. Bontekoe opperman, W. de Vries, M. Buursma slager

Huisnummer 263c - J. Seegers arbeider

Huisnummer 263 d - P. Tijsma arbeider

Huisnummer 263 g - Wed. A. Kroes W. Kroes arbeider,

Huisnummer 263 f - G. de Vries

Huisnummer 263 l -  D. de Walle

Stationsstraat

Huisnummer 265 - Wed. S. Bouma  Wed. Tj. De Vries

Huisnummer 266 - Joh.Koopmans arbeider

Huisnummer 267 - J. Dijkstra vrachtrijder

Huisnummer 268 - wed. P. Kroes Joh. Kroes  arbeider

Huisnummer 269 - T. Winkel koopman

Huisnummer 270 - A. Miedema arbeider

Huisnummer 271 - K. Steenstra veehouder  Wed. J. Swart

Huisnummer 272 - W. Buursma gardenier (nu Stationstraat 18)

Huisnummer 273 - J. van der Meer arbeider en gardenier

Huisnummer 274 - M.Kalverda arbeider

Huisnummer 275 - Jac. Boersma kleermaker (Nu Stationstr 17)

Huisnummer 276 - Th. Winkel koperslager (nu Stationstr 19)

Huisnummer 277 - K. Burmania melkrijder

Huisnummer 278 - B. Seeger arbeider, H. Seeger arbeider, Th. Seeger arbeider, P. Seeger

Huisnummer 279 - D. van der Meer  arbeider

Huisnummer 280 - Wed. Jac.Postma winkelierster

Huisnummer 281 - W. van der Wielen schilder (Nu Stationstr  27)

Huisnummer 282 - Wed. J. de Haas winkelierster T. de Haas arbeider

Huisnummer 283 - Wed. Gr. Stienstra (Nu Stationstr 31)

Huisnummer 284 - Y. Brandsma gardenier, A. de Vries arbeider, S. Winkel arbeider.

Huisnummer 285 - Wed. D. van der Velde

Huisnummer 286 - S. de Jong stationschef (woonde in het station )

Burg. Esselinkstraat, en enkele huizen aan de Gasthuistraat en Stationstr.

Huisnummer 287 - J. Rodenhuis  gemeentesecretaris (Burg. Esselinkstr  11)

Huisnummer 288 - G. de Boer gemeentearchitect

Huisnummer 289 a - J. Reitsma  rentenier

Huisnummer 289 - H. Zijlstra arbeider, S. Zijlstra dorpsreiniger (Nu Stationstr 32)

Huisnummer 290 - P. Hoogema  Pakhuisknecht, A. Teitsma, G. Teitsma arbeider

Huisnummer 291 - S.L. Klijnstra  besteller

Huisnummer 292 - H.Robroch chef monteur G.E.B  Tj. Robroch monteur

Huisnummer 293 - E. Bontekoe arbeider G. Bontekoe arbeider

Huisnummer 294 - H. Koning smid H. Wiersma smid (vroegere smederij Sierksma later Agema Gasthuistr 3)

Huisnummer 294 a - H. de Vries onderwijzer (nu Stationstr 28 boven )

Huisnummer 294c - K. M Doornbos schilder (nu Stationstr 28 beneden )

Huisnummer 295 - Joh. Van der Woude rentenier (nu Gasthuistr 1))

Huisnummer 296 - Wed. A. Hogendijk (nu Burg. Esselinkstr 7)

Huisnummer 297 - J. van Dijk gepensioneerd gemeentearchitect, J. van Dijk landbouwer

Huisnummer 298 - AE Koopmans rentenier (nu Burg. Esselinkstr nr 1 )

Hogebeintemerweg

Huisnummer 299 - Mej. W. van der Woude (Hogebeintemerweg 33)

Huisnummer 300 - Wed. J.Oostwoud

Huisnummer 301 - W. Hoogland  landbouwer  (Hogebeintemerweg 25)

Huisnummer 302 - J. Jansma veekoopman  (Hogebeintumerweg 27)

Huisnummer 302a - H. Attema onderwijzer

Huisnummer 302b - Sj. Ganzinga gepensioneerd veldwachter,  D. Ganzinga  verpleegster

Huisnummer 302 c - Wed. E.S. Grevenstuk G. Grevenstuk naaister S. Grevenstuk naaister, C. Havenga gardenier

Huisnummer 302 d - F. Wielenga  bouwkundige

Huisnummer 303 - Sj. Postma gardenier

Huisnummer 303 a - P. Jansen commies

Huisnummer 304  -J. Braaksma  landbouwer M. Braaksma huishoudster (dit is een boerderij die oostelijk in het verlengde van de Oude Molen aan de andere kant van de vaart ligt  nu S.J. Braaksma Meekmastr 31)

pakebeppe10De Oude Molen omstreeks 1935 , geschilderd door Siemen van der Beek.(1927-2014)

Oude Molen

Huisnummer 305 - F. van Dijk arbeider,

Huisnummer 306 - H. van Dijk arbeider, T. van Dijk arbeider

Huisnummer 307 - H. Dijkstra arbeider, P. Fennema gardenier

Huisnummer 308 - R. Dijkstra arbeider

Huisnummer 309 - A. van der Beek koopman (Nu Hogebeintemerweg  49)

Huisnummer 310 - H. Dijkstra gardenier, J. Dijkstra gardenier (nu Hogebeintemerweg 20)

Huisnummer 311 - D. Anema landbouwer, Wed. W. Anema landbouwster (nu Hogebeintemerweg 18)

Huisnummer 312 - F. Anema landbouwer (Albada sathe Bongaloane 4 )

Huisnummer 313 - S. van der Woude Landbouwer (Onga sathe Bongaloane 2 )

Bolleholle

Huisnummer 313b - W. van der Wal Veehouder

Huisnummer 315 - A. van der Wal veehouder J. van der Wal veehouder , J. Hoeksma boerenknecht

Huisnummer 316 - Wed. R. Talsma gardenierster, D. Talsma arbeider D. Talsma arbeider

Huisnummer 317 - H. Gerners Molenaar 

huisnummer 319 - K. Sijtsma arbeider


pakebeppe11

De Boerenplaats Foswert vroeger bewoond door J.J. van der Meij geschilderd door Siemen van der Beek (1927- 2014)

Klooster Foswert

Huisnummer 320 - J. Miedema landbouwer (Nu It Kleaster 3 )

Huisnummer 321 - J. van der Meij Landbouwer Mej. Gr. Van der Meij (nu It Kleaster 1 )


pakebeppe12

Molen bij het Bokkeveld


Huisnummer 324 - Joh. De Klein watermolenaar


pakebeppe13

Foto uit de zeventiger jaren van de boerderij toen Kloosterweg 17 adres nu Herjuwsmawei 1

Huisnummer 325 - O. Buursma  landbouwer D. Buursma gardenier (Nu Herjuwsmawei 1)

Huisnummer 325 a - A. Andrae   arbeider

Huisnummer 325 b  - Sj. Dijkstra   arbeider

Huisnummer 325 c - S. Stelpstra  arbeider   

Huisnummer 325 e - S. Oevering arbeider , T. Oevering  gardenier, H. Oevering  voerman

Huisnummer 325 f = P. Swart arbeider

Huisnummer 325g - D. Zijlstra arbeider (Nu Kleasterwei 33 )

Huisnummer 327 - Joh. Stelpstra arbeider

Huisnummer 328 - K. Braak arbeider

Huisnummer 329 - Joh. Swart arbeider

Huisnummer 330 - H. Meijer  arbeider

Huisnummer 331 - S. Braaksma gardenier

Huisnummer 332 - H. Fennema arbeider

Huisnummer 333 - J. Fennema arbeider

Huisnummer 333a - G. Talsma  arbeider

Huisnummer 334 - P. Braak gardenier  , P. Braak gardenier

Huisnummer 335 - A. Miedema gardenier

Huisnummer 336 - L. Vellinga arbeider

Huisnummer 337 - Wed. P. Akkerman  M. Braaksma huishoudster

Huisnummer 338 - Wed. D. Wierda,  S. Wierda gardenier

Huisnummer 339 - Wed. P. Hijma  landbouwster (Staat op de lijst met nr 367, huis aan de zeedijk van J. Andrae, maar moet gezien de volgorde nummer 339 hebben. )

Huisnummer 340 - Jac. Meekma  landbouwer (nu Kleasterwei 13 )

Huisnummer 340a - S. van der Ferf  veekoopman E. van der Ferf gardenier

Benoorden  de  Burmaniaterp (Op de “Homeijepeallen “van boerderij Lettinga stond vroeger Burmaniaterp. Deze percelen zijn licht afgegraven. Hier hield de terp op. Een stukje verder waren in de vijftiger jaren de smalle rails van het terpenspoorlijntje in het asfalt nog zichtbaar)

Huisnummer 341 - G. Lettinga landbouwer (Nu Marrumerweg 12)

Huisnummer 342 - R. Douma onderwijzer (woning bij de molen, nu Molenlaan )

Huisnummer 343 - J. Feenstra koopman, Jac Feenstra groentekoopman

Huisnummer 344 - Kl. Ferbeek arbeider

Dan richting Marrum

Huisnummer 345 - R. Hartmans Landbouwer, S. Hartmans landbouwer H. Halbertsma huishoudster (Boerderij Marrumerweg 53)

Huisnummer 346 - G. Westra gardenier

Huisnummer 347 - J. Grijpstra timmerman 

Huisnummer 348 - W. Holwerda arbeider

Huisnummer 349 - A. de Roo arbeider ( autohandel Faber )

Huisnummer 350 - A. van Dijk arbeider H. Zoodsma arbeider (Nu  Ljouwerterdyk 11)

Huisnummer 351 - A.H. Halbesma Landbouwer (Boerderij Ter Sted nu Ljouwerterdyk 13 )

Molenlaan

Huisnummer 352 - J. Fijkstra gardenier (het vroegere Houten Hemeltje aan de Molenlaan)

Huisnummer 353 - F. Boersma gardenier (nu Molenlaan 6-8)

Huisnummer 354 - G. Metzlar arbeider

Huisnummer 355 - S. Ferbeek arbeider

Huisnummer 356 - W. van der Heide arbeider

Huisnummer 357 - H. Fennema arbeider

Huisnummer 358 - J. van der Heide Landbouwer H. van der Heide landbouwer (Molenlaan 13)

Zeedijk

Huisnummer 359 - D. van der Woude arbeider

Huisnummer 360 - C. Posthuma arbeider

Huisnummer 361 - S. van der Woude arbeider

Huisnummer 362 - G. van der Beek Landbouwer Th. Van der Beek landbouwer A. van der Beek gardenier (nu Zeedijk 3)

Huisnummer 363 - D. van der Heide gardenier

Huisnummer 364 - J. Hoekstra gardenier

Huisnummer 365 - J. Andrae arbeider 

Huisnummer 366 - A. Andrae arbeider

Huisnummer 367 - J. Andrae arbeider

Huisnummer 368 - Wed. M. Jansma P. Jansma arbeider (Hoek Zeedijk/Lytse Loane nu Zeedijk 8)

Huisnummer 369 - F. van der Heide arbeider

Huisnummer 370 - R. Westra arbeider (nu Zeedijk 9 )

Huisnummer 372 - S. Meijer arbeider

Huisnummer 373 - J. Tilma landbouwer J. Wierda arbeider (nu Themmen heftrucks Zeedijk 12 )

Huisnummer 373a - J. Miedema arbeider

Huisnummer 374 - K. Sterk dijksopzighter R. Bouma arbeider (Nu huis Rijkswaterstaat Zeedijk 13 )

Huisnummer 375 - J. van der Ploeg gardenier H. van der Ploeg arbeider

Huisnummer 376 - wed. G. Tilma, E. Tilma gardenier, R. Tilma gardenier, R. Tilma gardenier Th. Tilma gardenier (nu Zeedijk 15 )

Huisnummer 377 - J. Dijkman arbeider (nu Zeedijk 14)

Huisnummer 378 - H. Kloosterman gardenier (nu Zeedijk 16)

Huisnummer 379 - C. Boersma  Landbouwer R. Riemersma arbeider, W. Riermersma arbeider

Huisnummer 380 - S. Tilma landbouwer (Hoek Kooilaan/Zeedijk nu Kooilaan 18))

Huisnummer 381 - K. Burmania arbeider

Huisnummer 382 - H. Feenstra arbeider

Huisnummer 383 - Wed. P. Braaksma

Huisnummer 384 - R. Sterk arbeider

Huisnummer 385 - Wed. P. Sterk (Lyts Sminia nu Zeedijk 23 )

Huisnummer 386 - D. van der Woude arbeider

Huisnummer 387 - P. Tilma  landbouwer (Great Sminia nu Zeedijk 25 )

Huisnummer 388 - G. van der Heide gardenier

Huisnummer 389 - A. Tamsma arbeider

Huisnummer 390 - O. van Dijk arbeider

Huisnummer 391 - L. Bosgra   arbeider

Huisnummer 392 - J. Ypeij Landbouwer (Groote Kahool aan de Kahoolsterloane))

De Rijp Noordkant

Huisnummer 393 - R. Boersma Landbouwer (De Olde Stins nu Ljouwerterdyk 12 )

Huisnummer 394 - R. van der Wal arbeider T. van der Wal arbeider

Huisnummer 395 - S. Teitsma arbeider

Huisnummer 396 - H. Meijer arbeider

Huisnummer 397 - F. Stielstra arbeider

Huisnummer 398 - Jac. Bosgra arbeider, Sj. Bosgra arbeider

Huisnummer 400 - R. Fokkema  arbeider

Huisnummer 401 - D. Fokkema arbeider

Huisnummer 402 - J. Bouma landbouwer, R. Bouma Landbouwer (Roula Sathe nu De Rijp 7)

Huisnummer 403 - R. Ypeij landbouwer  (Elsma sathe nu De Rijp 5)

Huisnummer 404 - J. Drost gardenier  R. van der Meulen  arbeider

Huisnummer 405 - E. Soorsma, J. Soorsma  arbeiders

Huisnummer 406 - Th. Jensma landbouwer, D. Jensma landbouwer, J. Jensma landbouwer (aan de Bl. zeedijk nr 1 )

Huisnummer 407 - D. van der Meij Landbouwer (nu Ljouwerterdyk 2 )

Huisnummer 408 - K. Buursma Landbouwer (nu Ljouwerterdyk 6 )

Huisnummer 409 - M. van der Heide arbeider

Huisnummer 410 - G. de Boer gardenier ,G. de Boer gardenier (Nu Boumaloane 1 )

Huisnummer 411 - Fr. Van der Heide gardenier, W. van der Heide Theologisch candidaat (nu Boumaloane 2 )

Huisnummer 412  B.C. de Vries Landbouwer  H. de Vries Landbouwer  (Feitsma sathe  Kooilaan  4 )

Huisnummer 413 - W. Nauta arbeider (nu Kooiloane 3 )

Huisnummer 414 - E. Miedema arbeider (nu Kooiloane 3 )

Huisnummer 415 - B. Hoogland landbouwer (nu Kooilaan  2)

Huisnummer 416 - Kl. Meekma landbouwer A. Vellinga Landbouwer (nu Kooilaan 2)

Huisnummer 417 - K. Steenstra arbeider

De Rijp Zuidkant

Huisnummer 417a - Joh. Papma   Landbouwer  (nu Ljouwerterdyk 1 )

Huisnummer 418 - G. de Boer Landbouwer, D. de Boer landbouwer , M.L. de Boer Landbouwer  (Jansma sathe nu De Rijp 2 )

Huisnummer 420 - L. Bouma landbouwer , H. Postma gardenier , D. Postma gardenier

Huisnummer 422 - R. Groenia  arbeider

Huisnummer 423 - H. Adema  arbeider, Tj. Meijer  gardenier

Huisnummer 424 - P. Drost gardenier

Huisnummer 425 - G. Bierma arbeider

Huisnummer 426 - Wed.A. Boonstra A. Boes arbeider

Huisnummer 427 - G. Talsma gardenier P. Talsma gardenier (nu De Rijp 14)

Huisnummer 428 - K. Kuiper gardenier Fr. Vellema arbeider

Huisnummer 429 - Kl. De Jong arbeider S. de Jong arbeider

Huisnummer 430 - IJ van Vliet arbeider

Boatebuorren

Huisnummer 432 - B. Boersma landbouwer (Scheltema sathe nu Boatebuorren 1  )

Huisnummer 433 - F. Hoogterp gardenier J. Hoogterp gardenier

Huisnummer 434 - L. Bouma landbouwer

Huisnummer 435 - H. Meyer  arbeider

Huisnummer 438 - C. Kuiper arbeider

Huisnummer 439 - Wed. R. Groenewoud

Huisnummer 440 - C. Fennema landbouwer, A. Fennema arbeider, F. Fennema arbeider.

Huisnummer 442 - L. van der Lep arbeider P. van der Lep arbeider

Huisnummer 443 - T. Swart arbeider

Oosterbeintum/Heskampen

Huisnummer 444 - J. Drost gardenier (nu Esterbeintumerdyk 2)

Huisnummer 445 - J. Feenstra  arbeider

Huisnummer 446 - H. Feenstra gardenier (op de Oosterbeintumerterp, nu Easterbeintumerdyk  5 )

Huisnummer 448 - A. Attema Landbouwer J. Attema Landbouwer (De Brems nu Easterbeintermerdyk 4 ))

Huisnummer 449 - J.Douma gardenier

Huisnummer 450 - G. Hoekstra arbeider

Huisnummer 451 - J. Rosier landbouwer  (op de Heskampen nu Heskamperweg 8)

Huisnummer 452 - Joh. Van der Meer  landbouwer

Huisnummer 453 - G. Unema  arbeider.

Ferwert, oktober   2017 - Johannes van Dijk

Bronnen :Algemeen Adresboek  van de Provincie Friesland    ca 1928. Schilderijen van S. Adema en S. van der Beek.  Foto’s van de schilderijen van Sietse Adema komen uit de Soepboer  collectie. Foto’s van de schilderijen van Siemen van der Beek en losse foto’s J. van Dijk.

 

Algemeen