Renovatie Gasthuisstraat - gedeelte Havenstraat

In de Gasthuisstraat zijn inmiddels de nieuwe woningen van de woningstichting gerealiseerd. Na oplevering van de woningen heeft DBFH meerdere malen bij de gemeente de situatie van de straat aangekaart. Deze was door de werkzaamheden er niet beter op geworden. Er waren veel verzakkingen waardoor het water in de kuilen bleef staan en ook de waterafvoer achter de nieuwe huizen tussen de Gasthuisstraat en de Prof. Heymanstraat was dramatisch. Daarnaast werd er door de relatief smalle straat, geregeld over het trottoir gereden. Hierdoor gingen de tegels stuk of verzakten.

De gemeente heeft de situatie ook bekeken en is tot de conclusie gekomen dat er inderdaad herstelwerkzaamheden moesten plaats vinden. Dit heeft geresulteerd in overleggen met Dorpsbelangen en de bewoners. Vorige week is er nog een inloopmiddag gehouden door de gemeente in het Meitinkhus om de actuele plannen toe te lichten. Achter de woningen in de Gasthuisstraat zal de wateroverlast worden aangepakt door grond af te graven, te egaliseren en opnieuw in te zaaien. Tevens zal de Gasthuisstraat éénrichtingsverkeer worden (inrijden vanaf de Havenstraat). Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Verder zal er herstraat worden waardoor de kuilen en verzakkingen verleden tijd zijn. Aan de oneven kant wordt het smalle trottoir vervangen door een rabbatstrook zodat de weg iets breder wordt. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de kruising met de Burgemeester Esselinkstraat tot aan de kruising met de Havenstraat.

In een gedeelte van de Havenstraat zullen ook werkzaamheden plaats vinden om de waterafvoer te verbeteren (kruising met de Gasthuisstraat – tot de kruising met de Wildeboerstraat).

De planning is dat maandag 18 oktober de werkzaamheden gaan starten. Houd er dus rekening mee dat de straat niet of gedeeltelijk toegankelijk is de komende weken. Het werk wordt uitgevoerd door Thomassen uit Akkrum en wordt in verschillende fases uitgevoerd.

We houden u op de hoogte de komende weken middels een aantal foto’s. We starten met een aantal foto’s van de oude situatie.

Uiteraard zullen deze werkzaamheden enige overlast gaan geven maar het streven is dat in december alles achter de rug is.

Wij zijn als DBFH blij met deze ontwikkeling en zien uit naar het eindresultaat.Bron: DBFH

Sjonggroep Heusj hâldt der mei op

Nei hast 24 jier hat de sjonggroep Heusj besletten om der mei op te hâlden. De lêste jierren hie it koar nog in moaie ûntwikkeling troch makke ûnder lieding fan Ben Brunt, mar de groep sjongers waard hieltyd lytser en no, nei de corona beheinings, wiene der te min leden oer om nog as fjouwerstimmich koar troch te gean. It is spitich mar wij kinne werom sjen op in moaie tiid mei in protte sjongwille!


Bron: ingekomen stuk

Uitkomst internationaal jeugdsymposium is een 10-puntenplan voor Ferwert

Op 19 mei was er een Internationaal jeugdsymposium in Ferwert op basisschool Op 'e Trije, georganiseerd door Silence of the Bees. Tijdens dit symposium werd de kinderen gevraagd hoe zij de leefbaarheid en biodiversiteit in hun nabije omgeving zouden kunnen vergroten. De uitkomst van deze vraag is een 10-puntenplan geworden, waarin de kinderen verwoorden hoe zij de leefbaarheid in hun nabije omgeving kunnen vergroten en hoe zij hierbij ook kunnen zorgen voor het verhogen van de biodiversiteit.
jeugdsymposium1 Klein
De leerlingen zijn in groepen uiteengegaan en kwamen met een aantal praktische voorstellen om de nabije leefomgeving voor de mensen uit het dorp en ook de insecten (waaronder de bijen) beter te maken. De leerlingen kwamen met het idee om een buitenlokaal te realiseren met meer bloeiende bomen en struiken rondom de school. In het buitenlokaal kunnen ze op droge dagen les hebben in een biodiverse omgeving.
Op dit moment wordt er tijdens wat warmere dagen weinig gespeeld in de pannaveldjes en de skeelerbaan, omdat er geen schaduw is. Bovendien is er sprake van weinig natuurbeleving en trekt het dus weinig insecten (waaronder bijen). Kinderen kiezen er dan ook voor om te voetballen op het plein, waar de doeltjes dichter bij elkaar staan. Maar waar de kinderen dan voetballen worden de struiken en bloemen kapot gemaakt, doordat de bal er per ongeluk naar toe wordt geschoten.

Andere punten die uit het 10 puntenplan naar voren kwamen, waren: meer bloeiende natuurbeleving rondom de skeelerbaan en de pannaveldjes (voor de bijen en de verkoeling die deze bomen bieden); een groene border langs hun lokaal; hogere hekken ter bescherming van de reeds bestaande bloeiende groenvoorziening en een doeltje op het nabijgelegen grasveld.
jeugdsymposium Klein
Dit 10 punten plan is, tijdens het symposium, gedeeld met gedeputeerde Douwe Hoogland die erg enthousiast reageerde en de kinderen stimuleerde dit door te zetten.
Ondertussen is er contact gezocht over het plan en de mogelijke realisatie ervan met Dorpsbelangen, de Ferwerter iisclub en de gemeente. Deze partijen waren erg enthousiast en gaven aan het plan te willen ondersteunen. Om een aantal punten uit het 10 puntenplan te realiseren zijn er meerdere partijen benaderd om een financiële bijdrage toe te kennen. Zodra deze middelen beschikbaar zullen komen, zal er in overleg met de genoemde partijen overgegaan worden tot de realisatie van deze plannen. We hopen dat dit voor 1 maart 2022 gerealiseerd is.

jeugdsymposium2 Klein


Bron: ingekomen stuk

Martin Mans orgelconcert op 22 oktober a.s. in de Martinuskerk te Ferwert

Op vrijdag 22 oktober 2021 geeft de vermaarde organist Martin Mans een orgelconcert op het fraaie orgel in de St. Martinuskerk te Ferwert. Het concert begint om 20.00 uur. Martin Mans zal een gevarieerd programma spelen van literatuur en improvisaties op verzoek. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn à € 15,00 tegen contante- en gepaste betaling aan de kerk verkrijgbaar. Verdere info www.zingenenzo.com

Martin Mans geeft jaarlijks overal in het land zo’n tweehonderd druk bezochte orgelconcerten. De in 1965 op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee geboren Martin Mans zat op 7-jarige leeftijd al achter het orgelklavier, op 11-jarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst koren en een jaar later al werd hij kerkorganist in zijn geboorteplaats Melissant. Sinds 1995 is Mans organist van de Breepleinkerk in Rotterdam. Hij maakt regelmatig concertreizen door Europa, Canada, Amerika, Zuid-Afrika en Australië. Hij treedt ook op voor radio en tv (o.a. in ‘Nederland zingt’) en dirigeert o.a. de Urker Mans Formatie, The Martin Mans Formation, het mannenkoor De Gouwestem en projectmannenkoren in Noord-Nederland, Midden-Nederland en Zuidwest Nederland.

Bron: ingekomen stuk

Greppeltocht 2021

Vrijdag 29 oktober is het weer tijd voor de greppeltocht! Zoek jouw team bij elkaar en geef je op! Ook dit jaar is er weer een greppeltocht voor de jeugd van 12 tot 15.

Wat is de greppeltocht precies?
De greppeltocht is een soort dropping. In groepjes van 5 personen word je uitgezet en krijg je een route mee. Deze route moet zo snel mogelijk worden afgelegd, maar let op… op de route bevinden zich nummers. Het is de bedoeling dat iedere groep alle nummers op de route verzamelt. Dit moet alleen wel ongezien gebeuren, want op de route bevinden zich zogenaamde “spotters”. Als een groep door een “spotter” wordt gezien, volgt er een tijdstraf.
De groepen, die het snelste weer terug zijn, winnen de eer én een prijsje!

Bron: Activiteitencommissie DBFH