De eerste vlok uh… vlog - DBFH op zoek naar bestuurders

Naast een paar voorbeelden waar we “Grutsk” op mogen zijn, is er ook reden tot zorg! Dorpsbelang Ferwert-Hegebeintum zoekt namelijk bestuursleden.

Bekijk daarvoor bijgaand filmpje!

Hartelijke feestdagen groet,
Marcel Steegstra
Voorzitter dorpsbelang Ferwert-HegebeintumBron: DBFH

Flessenactie 2022

Beste inwoners van Ferwert en Hegebeintum,


Op zaterdag 8 januari a.s. houdt jeugdsoos “de Intro” zijn jaarlijkse flessenactie!!

Al sinds jaar en dag komt de jeugdsoos langs voor lege statiegeldflessen. Met de inkomsten van de flessenactie kunnen wij er voor zorgen dat de jeugdsoos goed onderhouden blijft. Ook kunnen we daarmee activiteiten organiseren voor de jeugd in Ferwert en Hegebeintum.

Helaas hebben we de laatste 2 seizoenen weinig activiteiten kunnen organiseren terwijl de kosten doorgaan. Wij vragen of u de lege statiegeldflessen van de komende feestdagen voor ons wilt bewaren om deze op 8januari aan ons te doneren. Heeft u echter geen lege flessen, dan is een financiële bijdrage ook welkom.

Graag tot 8 januari, wij komen vanaf 10.00 uur bij u langs om de lege statiegeldflessen op te halen.

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en alvast een gezond en gelukkig2022!

Het bestuur van jeugdsoos “de Intro”Bron: Jeugdsoos 'de Intro'

Uitslag Ferljochtsje Ferwert en Hegebeintum

Veel Ferwerters en Beintumers hebben gehoor gegeven aan de oproep om de dorpen zo mooi mogelijk in het licht te zetten. Veel huizen en tuinen zijn prachtig versierd, letterlijk een lichtpunt in deze donkere dagen!
Het was voor de jury niet eenvoudig om een keuze te maken tussen de deelnemers, maar met de Wielepôlle in Leeuwarden als inspiratiebron zijn de volgende winnaars gekozen:
1. Camminghastrjitte 50
2. Lytse Buorren 10
3. Camminghastrjitte 8
De Kleasterwei wint de prijs voor de buurtverenigingen. De winnaars krijgen een attentie thuisbezorgd, van harte gefeliciteerd!
De activiteitencommissie van DBFH bedankt eenieder voor zijn of haar bijdrage aan het verlichten van de dorpen. En een tip: bewonder de verlichte huizen en straten door de volgende route in de avonduren te volgen:
Kleasterwei – It Kleaster – It Suderheech – De Broll – Meekmastrjitte – Camminghastrjitte – Lytse Buorren – Marrumerweg – Foswert.
Namens de activiteitencommissie fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022 toegewenst!Bron: activiteitencommissie DBFH

Ervaringen mobiliteit en leefbaarheid

Beste inwoner van Noordoost Fryslân,

U woont in deze mooie plattelandsregio. Wat moet er gebeuren om hier naar volle tevredenheid te kunnen blijven wonen? Doet de gemeente genoeg op het gebied van mobiliteit? En zo niet, wat zou er extra moeten worden gedaan? Via deze vragenlijst horen wij graag uw ervaringen en behoefte.

Zijn belangrijke voorzieningen, zoals een huisarts en winkels, goed bereikbaar voor u? Verwacht u over 5 tot 10 jaar belemmeringen in de reismogelijkheden die u heeft? De gemeente heeft een belangrijke taak om voorzieningen in de gemeente bereikbaar te houden. Dit zorgt ervoor dat het prettig is om te wonen en te leven in uw dorp of buurt. Ook houdt het de leefbaarheid van uw omgeving op peil. Denk mee want met uw hulp kunnen de gemeenten de kwaliteit van het personenvervoer verder verbeteren!

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Scan de QR-code of druk op de button om naar de vragenlijst te gaan.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Marble Research. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Uw gegevens zullen anoniem verwerkt worden.

Ga naar de vragenlijstBron: DBFH

Utslach winners priisfraach Kleigoed

De doarpen Moarre-Ljussens en Lytsewâld binne de winners fan de priisfraach ‘Erfgoed Deal Waddenkust Kleigoed’. Beide doarpen makken bysûndere plannen foar leechsteand of fertutearze erfgoed yn harren doarp. De plannen geane oer foarsjenningen dêr't toeristen of oare gasten ferbliuwe kinne. De doarpen Ferwert en Sint-Jabik einigen op de plakken twa en trije. Alle fjouwer doarpen krije it maksimale bedrach fan € 200.000,- foar de útfiering yn it foarútsicht.

Moarre-Ljussens makke in plan om yn it eardere suvelfabryk De Dongeradelen trettjin apparteminten te bouwen. Dat bart op sa'n wize dat de skiednis fan it suvelfabryk sichtber bliuwt. Neffens de sjuery kin it inisjatyf foar it swier fertutearze gebou rekkenje op in soad draachflak yn it doarp. Lytsewâld makke in plan foar de Kop-Hals-Romp pleats De Steenharst dy't fan hast alle kanten fan fierôf sichtber is. It sil rekreatyf ûnderdak biede oan groepen en húshâldings. By Sint-Jabik giet it om de wettertoer en yn Ferwert om de eardere herberch en brouwerij.

De prizen waarden troch deputearre Klaas Fokkinga yn de Aerden Plaats yn Aldebiltsyl útrikt. “Ik fyn dat it fjouwer kwalitatyf prachtige plannen opsmiten hat. En dat nei in hiel moai proses wêryn’t doarpsbewenners, eigeners fan de gebouwen, inisjatyfnimmers, oerheden en saakkundigen mei-inoar gearwurkje”, neffens Fokkinga. De doarpen waarden stipe troch saakkundigen fan Partoer, Kenniscentrum Herbestemming Noord, Toerisme Alliantie Fryslân/Ynbusinesss en in arsjitekt. De eigeners fan de gebouwen krije no de gelegenheid in definitive subsydzje oan te freegjen.

De sjuery priizget de moed fan de inisjatyfnimmers. “Sy dogge pionierswurk. En dus fertsjinje sy bûtengewoane wurdearring. Boppedat hawwe frijwilligers fan de lokale Dorps Ontwikkel Maatschappijen (DOM) en doarpsbelangen dat dien út leafde foar it eigen libbensfermidden”, sa seit sjueryfoarsitter Oeds Westerhof.

Waddenkust K(l)eigoed is in projekt út de lanlike Erfgoed Deal dy't ûndertekene is troch oerheden en maatskiplike organisaasjes. Ut de Erfgoed Deal wei wurde projekten finansjeel stipe dêr't erfgoed in bydrage yn leveret oan de grutte romtlike opjeften. Bygelyks troch it yn goede banen lieden fan de effekten fan krimp yn beide neamde gemeenten. Dêr slút it projekt Kleigoed op oan. Erfgoed bliuwt sa behâlden, leveret in bydrage oan leefberens én stimulearret de toeristysk-ekonomyske ûntwikkeling fan it gebiet.Bron: provinsje Fryslân